Cyfrifiannell hawl ystafell wely

Cyfrifiannell i ganfod sawl ystafell wely y bydd gennych hawl iddynt mewn perthynas â’ch Lwfans Tai Lleol neu Eiddo Gymdeithasol ar Rent(Cymdeithas Tai neu debyg).

Er mwyn canfod nifer cywir yr ystafelloedd gwely (hyd at uchafswm o 4) ar eich cyfer, dewiswch yr amgylchiadau sy’n eich disgrifio chi (a’ch teulu, os yn berthnasol) ar y rhestrau isod a gadewch i’r rhaglen gyfrifo’r cyfan i chi. Ar gyfer Lwfans Tai Lleol, bydd llawer o gyfraddau Lwfans Tai Lleol (categorïau) gwahanol, ym mhob ardal felly cyn i chi wirio wythnosol y lwfans (dylai fod ar wefan eich cyngor lleol) mae angen i chi wybod eich categori Lwfans Tai Lleol a bydd hyn yn dibynnu ar nifer yr ystafelloedd gwely sy’n briodol ar gyfer eich aelwyd (chi, eich teulu ac eraill sy’n byw gyda chi).
Os ydych yn byw gyda phlant heb blant dibynnol aa bod eich sefyllfa’n cyd-fynd ag un o’r amgylchiadau sylfaenol a nodir yma ar y dde yna dewiswch hwnnw ac ewch yn syth at y botwm Cyfrifo. Mae eiddo ar wahân yn golygu bod gennych ddefnydd unigryw o 2 ystafell o leiaf neu ddefnydd unigryw o un ystafell ac ystafell ymolchi a thy bach a chyfleusterau coginio (megis fflat un ystafell wely).

Fel arall, defnyddiwch y blychau isod i ddisgrifio nifer y bobl yn eich aelwyd sydd ychydig yn fwy cymhleth – ni chaniateir mwy na 9 aelod ym mhob categori.


chliciwch i ddangos nifer yr ystafelloedd gwely ar eich cyfer chi

Esboniad o’r rheolau o ran ystafelloedd gwely ar gyfer grwpiau aelwydydd.

Un ystafell wely ar gyfer bob un o’r “unedau pobl” canlynol, gan gyfrif un unigolyn unwaith yn unig, yn y grwp cyntaf sy’n cyd-fynd. (a)Cwpl priod neu ddi-briod sy’n byw gyda’i gilydd fel gwr a gwraig neu gwpwl o’r un rhyw mewn partneriaeth sifil neu sy’n byw fel petaent wedi ffurfio partneriaeth o’r fath. (b) Rhywun sy’n 16 oed a throsodd.. (c)Dau blentyn o’r un rhyw sy’n iau nag 16 oed. (d) Dau blentyn sy’n iau na 10 oed. (e)Plentyn(‘plentyn’ yw rhywun o dan 16 oed). Bellach gellir rhoi ystafell wely ychwanegol os oes angen gofalwr dros nos nad yw’n byw yn y ty fel arfer, i ofalu am aelod o’r teulu neu os na ellir disgwyl yn rhesymol i blentyn anabl iawn rannu ystafell wely – ond ni ellir cynnig mwy na’r uchafswm o bedair ystafell wely. Hefyd, mae gofalwyr maeth cymeradwy wedi’u heithrio o’r diffiniad ‘sengl ac o dan 35 oed’.


Hawlfraint www.ovaltech.ltd.uk 2014